Autori

Sve, koji žele na Industrijskom forumu IRT predstaviti rezultate razvoja, novosti, stručna i poslovna dostignuća ili samo upozoriti na stanje u tvrtki i slovenskoj industriji, pozivamo, da nam pošaljete sažetak stručnog članka u opsegu do 1500 znakova. Stručni članak treba obuhvaćati barem jedno od središnjih tema foruma i treba biti sadržajno usklađen s programom.

Programski odbor će ocijeniti sažetke i pozvati njihove autore, da pošalju cjeloviti članak. Samo na temelju ocjene konačnog članka, programski odbor će izabrati članke, koji će biti objavljeni v zborniku foruma, a vodeći autori će ih predstaviti na plenarnom dijelu, ili u jednoj od sekcija drugog dana događaja. Detaljne upute za oblikovanje konačnog članka i predstavljanja na forumu, vodeći autor će dobiti nakon konačnog izbora.


Članovima programskog odbora će pri ocjenjivanju i izboru stručnih članaka najvažnije vodilje biti  stručnost i sukladnost sa sadržajem foruma. Svi u zborniku objavljeni i na forumu predstavljeni članci biti će uvršteni prema važećoj tipologiji među objavljene stručne članke na konferenciji.

Vodeći autor treba popuniti elektronski obrazac za prijavu članka sa sažetkom. Prijava članka treba sadržavati sve podatke, koji su navedeni na elektronskom obrascu prijave. Sažetak članka treba predstaviti glavna polazišta, sadržaj i zaključke prezentacije, odnosno stručnog članka.

Kotizacija za autore i koautore članka za 8. i 9. lipanj iznosi 120 € (bez PDV).